Balestra D’Oro in Black Ops ?!?

Tutorial per chi non sapeva sto truchetto 😀

Previous Entries How To Make British Pancakes Next Entries Dear Ryan - Extreme